mahavishnu Orchestra

By: svczf

18 songs / 4:14:09

 1. 1 Mahavishnu Orchestra / Meeting of the Spirits 14:18
 2. 2 Mahavishnu Orchestra / You Know, You Know 12:40
 3. 3 Mahavishnu Orchestra / Dream 24:02
 4. 4 Mahavishnu Orchestra / The Dance Of Maya 20:39
 5. 5 Mahavishnu Orchestra / Sanctuary 07:10
 6. 6 Mahavishnu Orchestra / One Word (Incomplete) 07:49
 7. 7 Mahavishnu Orchestra / Birds Of Fire 11:34
 8. 8 Mahavishnu Orchestra / Sister Andrea 12:01
 9. 9 Mahavishnu Orchestra / Dance of Maya 19:24
 10. 10 Mahavishnu Orchestra / Birds Of Fire 14:09
 11. 11 Mahavishnu Orchestra / Miles Beyond 15:29
 12. 12 Mahavishnu Orchestra / You Know, You Know 09:31
 13. 13 Mahavishnu Orchestra / Dream 24:03
 14. 14 Mahavishnu Orchestra / One Word 18:36
 15. 15 Mahavishnu Orchestra / The Dance Of Maya 20:40
 16. 16 Mahavishnu Orchestra / Sanctuary 05:26
 17. 17 Mahavishnu Orchestra / A Lotus On Irish Streams 08:14
 18. 18 Mahavishnu Orchestra / Vital Transformation 08:24
 • Comments